Müzayede Kuralları

1. Ütopya art project satıcı için bir aracıdır.

2. Satışa sunulan tüm eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu ’na göre Ütopya art project ‘da Etnografya Müzesi, İzmir ‘de Arkeoloji Müzesi, İstanbul ‘da Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya Müzesi, İslam Eserleri Müzesi ve Askeri Müze uzmanlarınca kontrol edilmekte, yasa kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.

3. Müzayede de yer alan eserler satış öncesinde teşhir edilmektedir. Müzayede kataloğunda yer alanların ve tanıtımı için verilen tüm bilgiler sadece eksperlerin kanaatleridir. Eserlerin kataloğa konulması müzayedeye hazırlık sürecidir ve müzayede gününe kadar katalog üzerinden hiçbir şekilde eser satışı yapılmamaktadır.

4.Katalogun yayınlanması ile müzayedeye katılanların eserleri önceden görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Tüm eserlerin‘haliyle‘satışa sunulduğunu, alıcı satılan malı pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve borçlar kanununun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Mallar hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder.. Ütopya art project satılan malın tekeffülü ile mükellef değildir. Bu hususla ilgili Ütopya art project' ten eser satın alanlar ileride herhangi bir talep ve itirazda bulunamayacaklardır.

5. Müzayedede fiyat artırımı sarih şekilde bayrak kaldırmak suretiyle yapılır. Alıcı bayrak kaldırmak sureti ile yapmış oluğu teklif ile bağlıdır. Alıcı, müzayedenin her ne sebeple olursa olsun butlanını dermeyan edemez. Bayrağın her kaldırışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Müzayedeye çıkarılan bir eserin artırılmasına muhammen değerinin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlayabilir. Müzayede katılım salonuna girişte kayıt yaptırmayan ve bayrak numarası almayan konuklar, artırmaya katılamazlar. Çan çalımı ile birlikte, müzayede yöneticisinin ‘ saat...tım ‘ sözünden sonraki artırmalar, kesinlikle göz önüne alınamaz. 

6. Satın alınan tüm eserler için fatura verilmektedir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle Ütopya art project tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi Ütopya art project’nin satıcı olduğunu göstermez.Ütopya art project satıcı değildir.Faturalar, bayrak numarası, sahibinin isim ve adresine göre bilgisayarda tanzim edilir. (Lütfen, başkasına ait bayrakları kullanmayınız ve müzayede sonrasında şirketimiz görevlilerine iade ediniz)

7. Satın alınan eşyanın bedeli peşin olarak ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, KDV, % 9 müzayede şirketi komisyonu (+ KDV) ödeyerek eseri en geç 7 gün içinde teslim almalıdır. Şahsi çek verenlerin satın aldıkları eşyalar, çeklerin tahsil edilmesinden sonra teslim edilir. Sadece 3 (üç) gün içerisinde ödeme yapmak isteyenlerden Garanti Bankası Shop&Miles, Bonus Card, kredi kartları kabul edilir. Diplomatik istisnadan yararlanmak isteyenler, ödeme sırasında mavi kartlarını ibraz etmelidirler. Müzayedenin devam ettiği süre içerisinde eser teslimi yapılamaz. 

8. Satın alınan malın bedeli tam olarak ödenmediği veya alıcı tarafından vazgeçildiği taktirde Ütopya art project isterse satış akdini feshe, %20 oranında cezai tazminata ve bilcümle zararlarını ticari faiz ile birlikte, fatura tarihinde itibaren işletilecek aylık % 15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Ütopya art project‘ nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde malın muhafazası için Ütopya art project’nin yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan mal alıcıya teslim edilemez. 

9. Müzayede katılımcısının müzayede katılım sözleşmesinde belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-mail veya telefonla yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T.’ deki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasından Ütopya art project sorumlu değildir.

10. Müzayedeye telefon ile katılmak veya istediği eseri önceden rezerv yaptırmak için alıcının şirketimize ait ‘Rezerv Sözleşmesini’ ni imzalaması gerekmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayınız. (05445444342). Telefonla katılımlarda ses kaydı yapılmaktadır.Telefon bağlantısı herhangi bir sebepten dolayı kurulamadığı ve kesildiği takdirde Ütopya art project sorumlu tutulamaz. 

11. Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında, hukuki sorumluluk,Ütopya art project. Borçlar Kanununa göre satıcı olmayıp, satıcı için bir aracı olduğundan eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

12. Galerimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Müzayede kataloğunda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir. 

13. Galerimiz, hal ve tavrını şüpheli gördüğü kişileri herhangi bir mazeret göstermeksizin müzayede salonuna kabul etmeme ve artırmasını göstermeme yetkisine sahiptir. Ayrıca galerimiz, delil olarak kamera kaydı ve telefonla katılımlarda ses kaydı yapılmasına muvafakatimiz vardır. 

14. Müzayedeye katılarak 5,000.-TL (Beşbin) ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır.

15. Müzayede açık olarak yapılır. Artırmada bulunup, müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir. (Satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur itirazında bulunulamaz). Ayrıca, müzayedemizde noter tespiti yapılmaktadır.

16. Ütopya art project e-bülten ve sms duyurularından haberdar olmak istiyorum.

17. Katalogda dizgi ve baskı hataları olması halinde müzayede anındaki açıklamalar esas alınır.

18. Katalogda yayınlana her türlü yazı ve fotoğrafın Ütopya art project’in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

19. Müzayedede satışa sunulan eserlerim katalog değerleri eserlerin gerçek değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.

20. Katalog basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Ütopya art project sorumlu tutulmayacaktır.

21. 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gerekli paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Ütopya art project’in rücu hakkı saklıdır.

22. Kimlik tespiti yaptırarak bayrak numarası olan ve giriş formunu imzalayan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

23. Müzayede Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklara İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.